Termes i condicions

1. Titularitat del Portal

3π TÀGORES (d’ara endavant, “Tàgores”), amb NIF número 47103585E, domicili social en C/ Joan Maragall 25, Igualada, Barcelona. Si desitja contactar amb Tàgores pot utilitzar l’adreça de correu postal anteriorment indicada o, si ho prefereix, a través del correu electrònic info@tagores.cat. Tàgores és titular del portal web www.tagores.cat (d’ara endavant, el “Lloc web”). El terme Lloc web fa referència i inclou, tant la part visible durant la navegació (part pública), així com qualsevol zona o navegació de caràcter privat (únicament visible per a Usuaris Registrats, terme definit posteriorment). Així, els presents termes i condicions regulen les condicions aplicables a la navegació pels usuaris dins del Lloc web.

Tàgores posa aquest Lloc web a la disposició dels usuaris amb la finalitat de proporcionar informació útil sobre les activitats i serveis oferts per l’empresa i permetre la compra dels programes oferts a cada moment a través del Lloc web (d’ara endavant, el/els “Curs(s)”).

Es defineix com a usuari (d’ara endavant, el “Usuari” o els “Usuaris”) a la persona que interactua dins del Lloc web com (i) alumne que ha comprat algun dels Programes, (ii) usuari registrat, però que no ha comprat cap Curs, o (iii) usuari que navega dins del Lloc web. Els dos primers Usuaris esmentats (i) i (ii) seran identificats també en aquests termes i condicions amb la denominació d’usuari registrat (d’ara endavant, el/els “Usuari(s) Registrat(s)”).

Ser Usuari implica l’acceptació d’aquests termes i condicions (d’ara endavant, els “Termes i Condicions”) que regulen expressament les relacions contractuals sorgides entre Tàgores i els tercers que contractin productes o serveis oferts en el Lloc web.

2. Objecte i àmbit d’aplicació

A continuació descriurem les condicions que regulen l’adquisició dels Programes a través del Lloc web i les obligacions i drets derivats de la subscripció d’aquests serveis.

L’adquisició dels Programes haurà d’efectuar-se segons les instruccions esmentades en aquests Termes i Condicions, així com qualssevol altres condicions específiques que s’indiquin en pantalla durant la navegació o de qualsevol altra manera, de manera que l’Usuari Registrat declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per a accedir als serveis i/o Programes oferts en el Lloc web.

3. Tràmits per a l’adquisició dels Cursos

Els Cursos són una sèrie de programes de formació impartits a través d’internet creats per Tàgores que consisteixen en teoria, anàlisi, entrevistes i documents de valor afegit sobre empreses, negocis, etc. A més, els Programes inclouen un altre tipus de prestacions, vídeos, etc. de contingut de tercers seleccionat i/o uns altres que pogués determinar Tàgores a cada moment.

En el moment de realitzar la compra, l’Usuari expressament declara i garanteix que disposa de plena capacitat legal per a contractar els serveis prestats per Tàgores o, en cas de necessitar qualsevol tipus d’autorització d’un tercer, que la posseeix i pot demostrar-lo.

Per a adquirir els Cursos oferts a través del Lloc web, l’Usuari deurà, amb caràcter previ, llegir detingudament aquests Termes i Condicions.

Els Cursos oferts en el Lloc web, juntament amb les seves característiques i preu, apareixeran en les pantalles explicatives de cadascun d’ells. El preu indicat en pantalla serà mostrat en Euros. Aquest preu serà en tot moment el vigent quan l’Usuari realitzi la compra, excepte error tipogràfic. Tàgores regularment realitza campanyes promocionals que poden incloure descomptes en el preu dels Cursos, per exemple, a través de cupons o descomptes. En el moment del pagament podran introduir-se codis de cupó, descompte o qualsevol altre mètode que estableixi Tàgores, que redueixin el preu de la comanda en la quantitat que s’hagi establert prèviament.

Per a l’adquisició dels Cursos en el Lloc web, l’Usuari haurà de seleccionar el Curs desitjat i pressionar en el botó “Compra” o “Incripció al curs” o expressió similar i procedir a completar la informació requerida, després de la qual cosa haurà de realitzar el pagament. Per a això, prèviament haurà de comprovar les característiques exposades en el Lloc web sobre el Curs concret, amb les opcions que l’Usuari hagi triat de pagament a terminis o no, accés limitat pel temps assenyalat o il·limitat en el temps, preu, o impostos aplicables si n’hi hagués, per a valorar si aquest s’adequa a les seves necessitats.

Posteriorment, Tàgores sol·licitarà que l’Usuari introdueixi certes dades en el Lloc web, mitjançant l’emplenament d’un formulari electrònic, sent necessari que aquest faciliti totes aquelles dades que estiguessin marcats com a obligatoris mitjançant un asterisc ().

L’Usuari rebrà en pantalla les condicions de l’adquisició i haurà d’acceptar-les per a continuar amb la seva compra. El fet que l’Usuari accepti aquestes condicions no implica l’acceptació automàtica i formalització de la compra. No obstant això, la compra no s’entendrà formalitzada, en cap cas, si no s’ha procedit al pagament total del preu del Curs per part de l’Usuari.

El pagament del preu del Curs adquirit en el Lloc web es realitzarà mitjançant el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, o de conformitat amb qualssevol altres mitjans de pagament que a cada moment s’habilitin en el Lloc web.

Per a procedir al pagament, apareixerà en pantalla l’import i la referència de la compra i se sol·licitarà a l’Usuari que proporcioni la informació que aparegui en pantalla, que en tot cas inclourà la següent: a) Número de targeta; b) Data de caducitat; c) CVV (codi de seguretat de tres dígits que apareix imprès en la targeta). És possible que Tàgores utilitzi per a la gestió de pagaments plataformes de pagament i/o eines de tercers que facilitin l’abonament de les contraprestacions pels Cursos contractats. En particular, amb la finalitat de garantir la major seguretat a l’Usuari, Tàgores l’informa que, com a sistema de pagament electrònic, té un acord de col·laboració amb la plataforma online de pagament segur Stripe, si bé la mateixa podria canviar per motius operacionals o anàlegs.

4. Desistiment

L’Article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (d’ara endavant, “TRLGDCU”) estableix les excepcions al dret de desistiment, establint que “El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a: […] m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.”

A més, el propi article 59.bis del TRLGDCU, defineix “i) «contingut digital «: les dades produïdes i subministrades en format digital.”

Al seu torn, la Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2011 sobre els drets dels consumidors en el seu considerant (19) estableix que: “Per contingut digital han d’entendre’s les dades produïdes i subministrades en format digital, com a programes, aplicacions, jocs, música, vídeos o textos informàtics independentment de si s’accedeix a ells a través de descàrrega o emissió en temps real, d’un suport material o per altres mitjans.”

Amb base a tot l’anterior, Tàgores informa l’Usuari que no podrà exercitar aquest dret de desistiment quan accedeixi per primera vegada a qualsevol dels continguts que conformen el Curs contractat.

5. Obligacions de Tàgores

Tàgores es compromet a complir amb les següents obligacions:

Posar a la disposició de l’Usuari en el Lloc web la informació necessària relativa als Cursos a adquirir.

Enviar a l’Usuari a l’adreça d’email que aquest indiqués en el formulari de registre una comprovació que manifesti la recepció per Tàgores de la sol·licitud d’iniciar el Curs.

Una vegada efectuada la compra, Tàgores s’obliga a posar a la disposició de l’Usuari en el correu electrònic que ha facilitat, el material del Curs o les claus d’accés a aquest.

Igualment, durant la durada del Curs.

Tots els enviaments de claus o material sobre els Cursos estan subjectes a confirmació de l’operació de pagament i disponibilitat tècnica.

Emprar tota l’atenció i professionalitat que es considerin raonables per a la prestació dels serveis i els Cursos que ofereix.

Donar accés durant 3 mesos a cadascun dels Cursos contractats.

6. Responsabilitats

L’Usuari serà responsable de:

Tots aquells actes que contravinguin el que es disposa en aquests Termes i Condicions, la llei, la moral, els costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Qualsevol acte que realitzés de manera diferent al que Tàgores designés en les seves indicacions o instruccions sobre la utilització del Lloc web i la compra del Curs.

La certesa, exactitud, vigència i actualitat de les dades amb els quals emplenés cadascun dels formularis que Tàgores exposa en el Lloc web.

Els danys i perjudicis directes o indirectes que li hagin estat causats per qualsevol tercer si l’Usuari va perdre, va revelar, va descurar o, de qualsevol manera, va deixar que un tercer conegués les seves dades personals, necessaris per al registre en el Lloc web de Tàgores o la compra d’un Curs.

Usar el Lloc web de manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament.

La correcta custòdia de les seves contrasenyes i credencials, les quals no podrà compartir amb cap altra persona en cap moment.

Usar el Lloc web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials.

Usar el Lloc web per a recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris.

Alterar o modificar, totalment o parcialment el Lloc web, eludint, desactivant o manipulant de qualsevol altra les funcions o serveis d’aquest.

Accedir, o intentar accedir, sense autorització a qualsevol secció del Lloc web, a altres sistemes o xarxes connectats al Lloc web, als servidors de Tàgores, o als serveis oferts a través del Lloc web, per mitjà de piratejo o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

Infringir, o intentar infringir, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc web.

Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès.

Transmetre o difondre informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, i en general, qualsevol material obscè, ofensiu, vulgar o que indueixi actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

Vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Tàgores o a tercers, per exemple, distribuint o explotant de qualsevol forma els continguts obtinguts a través dels Programes.

Realitzar transaccions fraudulentes o que puguin facilitar conductes il·lícites o fraudulentes de qualsevol tipus i emprar els continguts i serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc web amb qualsevol mena de finalitat publicitària i, especialment, per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats individualitzats o dirigits a una pluralitat de persones, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Fer-se passar per una altra persona o Usuari en la utilització del Lloc web.

Els processos de contractació i candidatures dels quals l’Usuari pugui gaudir, sense que la realització dels Programes suposi cap garantia quant a la contractació de l’Usuari.

En tots els casos referits, aliens al control i la diligència deguda per Tàgores, no hi haurà lloc a indemnització de Tàgores a l’Usuari per danys o perjudicis, en la mesura en què així ho permeti la legislació vigent. Per contra, l’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Tàgores pugui sofrir a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès l’Usuari.

Per part seva, Tàgores no respondrà dels danys o perjudicis que el mal ús del Lloc web i el seu contingut poguessin causar a l’Usuari o a un tercer, per causes no imputables a Tàgores. En qualsevol cas, la responsabilitat que pogués ser-li exigible a Tàgores per l’Usuari quedarà limitada al preu del Curs adquirit per l’Usuari. En particular, Tàgores exclou expressament de la prestació dels seus serveis les següents garanties i responsabilitats:

Tàgores es reserva el dret a eliminar qualsevol contingut que pugui danyar la seva imatge, pugui ocasionar-li un perjudici comercial i pugui atemptar contra la dignitat dels membres de la comunitat o altres persones afectades.

Tàgores es reserva el dret a interrompre l’accés al Lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través d’aquest, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment o per qualsevol altra causa fundada. En conseqüència, Tàgores no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del Lloc web ni dels Programes o continguts, per la qual cosa la utilització dels mateixos es duu a terme pel propi compte i risc dels Usuaris del Lloc web.

Tàgores no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del Lloc web. En tot cas, Tàgores durà a terme totes les actuacions necessàries per a restablir els seus serveis en cas de problemes tècnics.

Tàgores posarà tots els mitjans al seu abast per a protegir les dades allotjades en els seus servidors. En cas que qualsevol persona física o jurídica accedeixi a aquestes dades de manera lícita o il·lícita i faci un ús indegut d’aquesta informació, haurà d’atendre la normativa legal vigent.

Tàgores no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges facilitades pels Usuaris o tercers que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l’ordre públic, o que infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin vicis, defectes o virus informàtics o rutina de programari similar.

En qualsevol cas, Tàgores no assumeix responsabilitats pels continguts i informacions aliens al Lloc web que no siguin gestionades per ell mateix. Tàgores no té coneixement de continguts allotjats en el Lloc web contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l’ordre públic, o que infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin vicis, defectes o virus informàtics o rutina de programari similar.

Tàgores no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris, ni de l’ús que facin del Lloc web a través d’aquestes dades.

Tàgores podrà comercialitzar espais publicitaris (bàners, patrocinis) o realitzar col·laboracions en el Lloc web. En cas que les empreses anunciants o col·laboradores recullin dades de caràcter personal dels usuaris (mitjançant un link o a través d’un registre específic desenvolupat per a aquest efecte), seran aquestes empreses les responsables de complir la normativa de protecció de dades.

Tàgores no es fa responsable de l’incompliment d’anuncis de descomptes i promocions per part d’empreses, marques, institucions i altres entitats amb o sense ànim de lucre que decideixin anunciar-se en el Lloc web. Seran aquestes empreses i entitats les responsables de complir amb aquestes promocions i descomptes, no fent-se responsable Tàgores dels danys i perjudicis que l’incompliment d’aquestes promocions i descomptes pugui ocasionar en els Usuari.

7. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts que es mostren en el Lloc web i especialment, vídeos, dissenys, dibuixos, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualssevol altres signes susceptibles de generar drets de propietat intel·lectual, industrial o a la pròpia imatge, són titularitat de Tàgores, o de tercers amb els quals s’hagi arribat a un acord per a la seva explotació.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Lloc web i/o realització del Curs per part d’un Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part de Tàgores. L’Usuari disposa d’un dret d’ús dels continguts i/o serveis del Lloc web dins d’un àmbit estrictament domèstic.

Tota referència a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de Tàgores o de terceres empreses, i en aquest cas es trobin llicenciades a Tàgores per a la seva utilització i/o explotació, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de Tàgores o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l’accés, navegació o utilització del Lloc web i/o dels seus continguts, confereix a l’Usuari dret algun sobre signes distintius en ell inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del Lloc web i els Programes i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, posar a disposició, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, el Lloc web i/o la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc web, entre els quals s’inclouen de manera enunciativa i no taxativa, textos, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, sense perjudici dels drets que terceres persones poguessin tenir sobre qualsevol dels elements que integren el contingut. Tot això, sense perjudici de comptar amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de Tàgores o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents. Així mateix, i per raons de seguretat, no està permès utilitzar “frames” o mecanismes que alterin o variïn el disseny, configuració original o continguts del Lloc web.

Cap dels continguts allotjats en Lloc web pot ser descarregat, reproduït o utilitzat, en cap altre dispositiu o lloc diferent al Lloc web, tret que s’hagi habilitat per Tàgores el mitjà per a això.

8. Enllaços

8.1. Enllaços a altres llocs web (enllaços sortints)

En cas que, en el Lloc web, l’Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners, etc., aquests serien gestionats per tercers. Tàgores no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del lloc web. En conseqüència, Tàgores no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a Tàgores a l’efecte de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquesta.

L’establiment de qualsevol mena d’enllaç des del Lloc web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre Tàgores i el responsable del lloc web aliè.

8.2 Enllaços en altres llocs web amb destinació al Lloc web (enllaços entrants)

Tàgores posa a la disposició dels Usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als Usuaris accedir al Lloc web a través dels canals i pàgines oficials que Tàgores manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p. ex. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.). La inclusió d’aquests enllaços al Lloc web té per únic objecte facilitar als Usuaris l’accés al Lloc web i als serveis prestats en aquest.

L’establiment d’aquests enllaços no implica l’existència de cap relació entre Tàgores i el titular, fabricador o distribuïdor de la plataforma des de la qual s’enllaça, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de Tàgores dels seus continguts i/o serveis, sent el seu titular, fabricador o distribuïdor l’únic responsable d’aquests.

En cap cas Tàgores comparteix amb Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o qualsevol altra xarxa social que s’incorpori en el futur cap mena d’informació privada sobre els seus Usuaris, sent la seva única finalitat l’establerta en els presents Termes i Condicions, així com en la Política de Privacitat del Lloc web. En aquest sentit, tota la informació que el propi Usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint Tàgores en aquest procés.

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’usuari (login/contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes al Lloc web i fora del control de Tàgores. En accedir a aquestes xarxes externes, l’Usuari ingressa en un entorn no controlat per Tàgores, per la qual cosa aquesta entitat no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns.

Amb independència dels enllaços establerts per Tàgores, si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc web, haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

L’enllaç solament es podrà dirigir a la pàgina principal o home del Lloc web, excepte autorització expressa i per escrit de Tàgores.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari, mitjançant un clic, a la pròpia direcció .cat i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal del Lloc web. En cap cas, tret que Tàgores l’autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc web, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web.

En la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que Tàgores ha autoritzat tal enllaç, tret que Tàgores ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al lloc web correctament desitjarà incloure en la seva pàgina Web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de Tàgores i/o el Lloc web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

Tàgores no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

Tàgores no té facultat ni mitjans humans i tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web.

Tàgores no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

9. Durada i modificació

La vigència temporal d’aquests Termes i Condicions coincideix amb el temps de la seva exposició, fins al moment que siguin modificades totalment o parcialment. Tàgores comunicarà als Usuaris la modificació dels presents Termes i Condicions amb, almenys, 15 dies a l’efectiva modificació dels mateixos

L’acceptació de la compra dels Programes pels Usuaris es regularà pels Termes i Condicions publicats en aquest moment en el Lloc web.

10. Exempció de Responsabilitat


Els cursos no es troben reconeguts per cap institució ni entitat. Tàgores no garanteix que la realització dels mateixos comporti un augment en les possibilitats d’aprovar exàmens, millora en les assignatures de manera directa, ni que la realització dels cursos o la posada a la disposició del contingut dels mateixos es faci de manera ininterrompuda i indefinida en el temps o que la participació en els programes no suposi un descrèdit de qualsevol tipus per a l’usuari. Excepte el que s’estableix en el present document i en la mesura en què estigui permès per la llei, totes les altres garanties, expresses o implícites, legals o d’un altre tipus, incloses, però sense limitar-se a elles, garanties implícites dels programes, qualitat i adequació per a una fi particular de l’usuari, són excloses per part de tàgores. així, ni Tàgores ni cap dels seus treballadors, socis, col·laboradors seran responsables de cap perjudici, pèrdua o mal, ja sigui directe, indirecte, especial, incidental o consecuencial, ni de la pèrdua d’oportunitats, beneficis, contractes, pèrdua de dades, cost de recuperació d’aquestes dades, ni de la falta d’exactitud, utilitat o incorrecció de la informació i/o els continguts rebuts per l’usuari.

11. Legislació aplicable i jurisdicció.

La contractació de qualsevol servei i/o Curs a través del Lloc web es regirà per la legislació espanyola, que s’aplicarà en el no disposat en aquests Termes i Condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució.

En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts, en relació amb el compliment o el contingut dels presents Termes i Condicions, les parts negociaran de bona fe per a intentar resoldre tal discrepància o reclamació dins del termini màxim d’un mes, comptat a partir de la data en què qualsevol d’elles notifiqui formalment a l’altra la discrepància sorgida, o notifiqui la reclamació.

No obstant això, per al supòsit que la discrepància o la reclamació no es resolgués dins del termini màxim assenyalat i només en casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat de les parts de sotmetre’s a un fur, Tàgores i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol fur que pogués correspondre’ls, sotmeten la decisió de l’assumpte plantejat als Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Igualada (Barcelona).